• 1- ارائه در ظرفیتهای از 23 و 35 و 47 و 75 تن برودتی واقعی
  • 2- دارای 4 عدد کمپرسور برای ظرفیتهای 47 و 75 تن و سه دستگاه کمپرسور رای 35 تن
  • 3- امکان کنترل 8 دستگاه چیلر توسط یک دستگاه کنترل پنل که توسط سیم رابط مابین بردهای الکترونیکی دستگاهها انجام می شود
  • 4- مصرف برق با توجه به تعداد مدارهای کمپرسور بصورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته است .